Helservice för ditt företag

Läs mer om vår expertis

Ledningsrådgivare

Hur kan vi växa? Hur kan vi öka lönsamheten? Är vår affärsstrategi optimal? Har vi prioriterat rätt? Är vi på rätt väg?

Vi arbetar personligen tillsammans med ledningen för att gemensamt hitta en lönsam och långsiktig strategi för just ditt företag. Global Consulting har en lång erfarenhet och bred kompetens inom styrelsearbete affärsledning och ledarskap.

Genom att låta oss hjälpa ditt företag med styrelse- och ledningsfrågor får ni det stöd som krävs för att hitta strategier som passar just er verksamhet och som utnyttjar hela företagets inneboende potential.

Lägesanalys

För att ta reda på vart man är på väg krävs att man först gör en ordentlig analys av var företaget befinner sig just nu. Det kan handla om att identifiera företagskultur, övergripande visioner, strukturer inom organisation och ledarskap samt hur hur verksamheten är anpassad för att ändra sig i takt med utvecklingen.

Målformulering

Att hitta rätt strategi handlar i många fall om att först och främst formulera tydliga mål för verksamheten. Genom att identifiera och konkretisera var ni vill att företaget ska befinna sig om några år är det lättare att ta fram tydliga och greppbara strategier som leder företaget mot det gemensamma målet. Vi kan hjälpa till att hitta, tydliggöra och formulera en klar målbild som verksamheten sedan kan styras mot.

Genomförande

Efter analys och fastställande av strategi genomför vi tillsammans med företagsledningen beslutade åtgärder.

Kontakta oss så berättar vi mera!

Företagsmentorn

Att driva företag känns ofta ensamt. Är vi på rätt väg?  Vem kan jag diskutera med? Vem kan agera bollplank?

Många företagsledningar, speciellt i mindre och medelstora företag, saknar många gånger möjlighet att kunna diskutera sin egen situation, företagets mål, affärsstrategier etc. med någon erfaren rådgivare. Man anser sig ofta inte ha tid och råd att anlita utomstående expertis, 

Global Consulting har därför lanserat "FöretagsMentorn" en kostnadseffektiv workshop där vi med utgångspunkt från ägarens/VD's situation och företagets affärsidé tillsammans går igenom uppsatta mål, affärsstrategi, marknads- och aktivitetsplan.

Företagets nuvarande marknadsposition, liksom styrkor och svagheter (interna faktorer) samt möjligheter och hot (externa faktorer) gås igenom i en SWOT-analys och ställs i relation till planerade och alternativa aktiviteter.

Arbetet fortsätter därefter med en genomgång av hur företaget på bästa sätt kan utnyttja sina styrkor och möjligheter, minska svagheterna och på bästa sätt bemöta de hot/risker som identifierats.

Genomgången syftar till att ge ett beslutsunderlag till företagsledningen, att säkerställa att rätt frågor prioriteras samt att nuvarande inriktning och beslutade aktiviteter är optimala för att nå uppsatta mål. Ett aktivt deltagande från företagets ledning är en förutsättning för ett lyckat resultat.

FöretagsMentorn passar mindre och medelstora företag och organisationer oavsett bransch.

Kontakta oss så berättar vi mera!

Internationalisering

Länder, regioner och företag agerar idag på en alltmer globaliserad marknad vilket innebär ökade möjligheter men också ökad konkurrens. Vad innebär det för ditt företag? Hur kan ni utnyttja de nya möjligheter som ges och hur kan den ökade konkurrensen hanteras?

Global Consulting B&B HB erbjuder företag, myndigheter och organisationer kvalificerad kompetens i internationell affärsutveckling i syfte att skapa värdetillväxt och resultatförbättring genom att utnyttja möjligheterna och hantera konkurrensen i en alltmer globaliserad värld. Vi hjälper våra kunder att utarbeta, genomföra och följa upp en strategi för internationell expansion vare sig det gäller att hitta kunder, leverantörer och produkter, välja marknader och etableringsform eller att hitta utländska investerare. 

Varför vill vi exportera, är skälen proaktiva eller reaktiva? Hur börjar vi exportera? Hur kan vi öka vår befintliga exportförsäljning? Hur hittar vi nya kunder? Hur väljer vi marknad? Passar dotterbolag, distributörer, återförsäljare eller agenter bäst? Vilken organisation behöver vi ha internt för att hantera våra internationella kunder? Dessa är bara några av de frågor ett företag ställs inför vid exportförsäljning. 

Global Consulting kan hjälpa ditt företag att svara på alla frågor samt att utarbeta och genomföra en exportsatsning. Genom våra nätverk i Sverige och internationellt kan vi kartlägga marknader, söka kunder, utvärdera distributörer och återförsäljare, bistå vid förhandlingar, skriva korrekta avtal med mera.

Kontakta oss så berättar vi mera!